Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 657 — w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza przyjętego uchwałą nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza …UCHWAŁA NR XLIX/657/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza przyjętego uchwałą nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia […] Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza przyjętego uchwałą nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza Gminny […] Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji - załączniki rewitalizacja
rewitalizacja
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 702 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza …komisji Rady Miasta Kalisza radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego rewitalizacja
radni rewitalizacja
3. Sesja nr 41 z dnia
2017-07-27
Uchwała nr 512 — w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza …UCHWAŁA NR XLI/512/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza Gminny Program Rewitalizacji (GPR) GPR załącznik nr […] GPR załącznik nr 2 GPR załącznik nr 3 GPR załącznik nr 4 rewitalizacja
rewitalizacja
4. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 313 — w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza …Uchwała nr XXV/313/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-07-14
Uchwała nr 319 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji …Uchwała nr XXVI/319/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji rewitalizacja program rewitalizacja
rewitalizacja
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 298 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza zanieczyszenia rewitalizacja zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
rewitalizacja środowisko zdrowie
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 386 — w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza …Uchwała nr XXIX/386/2016 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-19
Uchwała nr 169 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. …XV/169/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. radni komisje rewitalizacja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego rewitalizacja
radni rewitalizacja
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 568 — w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. …RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. rewitalizacja
rewitalizacja
10. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 198 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr XVII/198/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza komisje rewitalizacja radni rewitalizacja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni rewitalizacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Psychologiczno-Pedagogicznej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.10 *dotacja na restauryzację i konserwację zabytków*wydzielenie rachunków dochodowych*wykonanie budżetu*wieloletniaprognoza finansowa*plan finansowy*Muzeum…
2. Komisja Rewitalizacji …Komisja Rewitalizacji Tematy prac komisji: * inicjowanie procesu rewitalizacji zmierzającego do kompleksowego wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, * podejmowanie inicjatyw mających na celu zdiagnozowanie oraz zaplanowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych miasta, * opiniowanie projektów uchwał oraz kontroli […] realizacji zapisów dokumentów dotyczących rewitalizacji, * kreowanie i kontrola polityki estetyzacji miasta zmierzającej do poprawy jakości przestrzeni miasta i przeciwdziałaniu jej degradacji, * inicjowanie i opiniowanie działań miasta na obszarze rewitalizacji w zakresie: edukacji, kultury i sportu […] środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej, * edukacja w zakresie rewitalizacji, * współpraca z interesariuszami rewitalizacji. 2016.02.03 Stanisław Paraczyński Tadeusz Skarżyński Martin Zmuda Eskan Darwich Dariusz Grodziński Andrzej Plichta…
3. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.15 *wykonanie budżetu*wieloletnia prognoza finansowa*przystąpienie Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi […] Drogowym*emisja obligacji*zasady wynajmu lokali Kalisza*bonifikata*opłaty za transport publiczny*przystanki komunikacyjne*Główny Specjalista ds Rewitalizacji* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Roman Piotrowski
w sprawie naprawy i konserwacji zabytkowych barierek w pobliżu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
2017-02-06 …w Kaliszu w sprawie naprawy i konserwacji zabytkowych barierek w pobliżu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu rewitalizacja
2.
Tadeusz Skarżyński
ws. modernizacji płyty Głównego Rynku
2018-03-01 …interpelacja 2018-03-01 ws. modernizacji płyty Głównego Rynku ws. modernizacji płyty Głównego Rynku rewitalizacja
3.
Roman Piotrowski
w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w Kaliszu
2017-01-31 …interpelacja 2017-01-31 w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w Kaliszu w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w Kaliszu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
4.
Radosław Kołaciński
ws. wniosku o wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika- rząpi na Głównym Rynku
2018-09-14 …technicznej zbiornika- rząpi na Głównym Rynku ws. wniosku o wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika- rząpi na Głównym Rynku rewitalizacja
5.
Martin Zmuda
w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji
2016 09 30 …interpelacja 2016 09 30 w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji w sprawie przysługującego gminie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji rewitalizacja
6.
Dariusz Grodziński
w sprawie stanu i programu naprawy kamienic komunalnych
2018-06-12 …w sprawie stanu i programu naprawy kamienic komunalnych w sprawie stanu i programu naprawy kamienic komunalnych rewitalizacja
7.
Eskan Darwich
ws. decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11.06.2018 r.
2018-07-11 …Poznaniu z dnia 11.06.2018 r. ws. decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11.06.2018 r. rewitalizacja zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
8.
Radosław Kołaciński
ws. wniosku o powołanie Komisji, która oceni możliwość wyeksponowania zbiornika — rząpi na Głównym Rynku
2018-09-14 …na Głównym Rynku ws. wniosku o powołanie Komisji, która oceni możliwość wyeksponowania zbiornika - rząpi na Głównym Rynku rewitalizacja
9.
Roman Piotrowski
w sprawie podania ostatecznego terminu przebudowy chodnika- podium- tarasu przy ul. Jana Pawła II w Kaliszu
2017-02-03 …Kaliszu w sprawie podania ostatecznego terminu przebudowy chodnika- podium- tarasu przy ul. Jana Pawła II w Kaliszu rewitalizacja
10.
Dariusz Grodziński
w sprawie preferencyjnych pożyczek dla właścicieli kamienic na obszarze rewitalizacji
2017-08-25 …interpelacja 2017-08-25 w sprawie preferencyjnych pożyczek dla właścicieli kamienic na obszarze rewitalizacji w sprawie preferencyjnych pożyczek dla właścicieli kamienic na obszarze rewitalizacji rewitalizacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników