Strona archiwalna. Dane aktualne na 2018-11-30.

Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetu i Finansów

Tematy prac komisji: * nadzór nad prawidłowym opracowaniem projektu budżetu miasta zgodnym z przyjętą procedurą i kierunkami ustalonymi przez Radę, * opiniowanie projektu budżetu, * bieżąca kontrola wykonania budżetu oraz opiniowanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu, * zabezpieczenie interesów Miasta w spółkach i fundacjach z udziałem Miasta, * analiza do 31 maja roku następnego informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgę, odroczenie lub rozłożono spłatę na raty; wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, * analizowania bieżących informacji dotyczących zmian w budżecie miasta, podejmowanych m.in. zarządzeniami Prezydenta pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Komisji.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do rad osiedli*
2016.02.24 *opłaty za wodę i ścieki*porozumienie z powiatem Krotoszyński*porozumienie z powiatem Kaliskim*program opieki nad zwierzętami*Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*konserwacja i restauryzacja zabytków*Szlak Piastowski*PEFRON*MOPS*fundusz sołecki*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej*
2015.02.11 *udzielenie pomocy finansowej województwu*utworzenie szkoły*statut MOPS*opłaty za odpoady komunalne*stowarzyszenie gmin i powiatów*uchwała budżetowa*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska*Wieloletnia Prognoza Finansowa*
2015.01.27 * Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. * Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. * upoważnienie Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza * plan pracy komisji *
2014.12.30 *wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego*
2014.12.17 * Uchwała budżetowa na 2015 rok * Wieloletnia Prognoza Finansowa *
2014.12.16 * Wybór wiceprzewodniczącego komisji * Zawarcie porozumienia dot. przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej * Stawki dotacji dla OSRiR i MZBM * Uchwała budżetowa na 2015 r. * Wieloletnia Prognoza Finansowa * PFRON: zadania i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 r. *
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury, * inspirowanie i opiniowanie lokalnych programów działalności kulturalnej, * współpraca i współdziałanie ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, * ochrona i konserwacja zabytków, * inspirowanie i programowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu, * funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji oraz utrzymanie terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, * upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Kalisza.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015.10.22 *Gimnazjum nr 9*zmiana uchwały budżetowej*
2015.10.15 *Publiczne Przedszkole nr 9*nagrody Prezydenta Miasta*
2015.09.10 *dotacja na restauryzację i konserwację zabytków*wydzielenie rachunków dochodowych*wykonanie budżetu*wieloletniaprognoza finansowa*plan finansowy*Muzeum Okręgow e Ziemi Kaliskiej*dotacja dla Klasztoru OO Franciszkanów*zmiana uchwały budżetowej*
2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji
2015.06.25 *zmiana uchwały budżetowej*skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*
2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO im Adama Asnyka**
2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami*
2015.05.14 *wieloletnia prognoza finansowa*zmiana uchwały budżetowej*Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego*pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego*współpraca z organizacjami pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna*
2015.02.05 *pomoc finansowa dla województwa*Rok Rodziny Wiłkomirskich*utworzenia Publicznego Przedszkola*utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego*rekrutacja do przedszkoli publicznych*rekrutacja do placówek oświatowych*
2015.01.22 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*klub sportowy*
2014.12.18 *dotacja z budżetu*Komisja Konkursowa*
2014.12.16 *wybór przewodniczącego*Wybór wiceprzewodniczącego*dotacja*srodki z PEFRON*uchwała budżetowa*Wieloletnia Prognoza Finansowa*zadania oświatowe*
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Tematy prac komisji: * sprawy organizacyjne i regulaminowe Rady oraz jej Komisji, * organizacja współpracy Rady ze związkami i stowarzyszeniami samorządowymi, * odznaczenia i wyróżnienia, * bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona przeciwpożarowa, współdziałanie z samorządami osiedlowymi, udzielanie im pomocy i aktywizowanie ich działalności, * opiniowanie kandydatów na ławników, * nadawanie nazw placom i ulicom.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do rad osiedli*
2015.05.19 *Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi* Honorowe Obywatelstwo Miasta Kalisza* „Zasłużony dla Miasta Kalisza*Nagroda Miasta Kalisza*wybory do Rad Osiedli*Statut Miasta Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*program opieki nad zabytkami*
2015.05.12 *Honorowy Obywatel Miasta Kalisz*Zasłużony dla Miasta Kalisz*Nagrody Miasta Kalisza*wybory do Rady Osiedla Zagorzynek*
2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia Prognoza Finansowa*
2015.03.26 *budżet*fundusz sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy*
2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla Korczak*Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska*
2015.02.02 *statut MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet*
2015.01.19 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym*Rada Osiedla Chmielnik*plan pracy*inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*upoważnienie dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej*
2014.12.12 *zadania z zakresu administracji rządowej*budżet*Wieloletnia Prognoza Finansowa*Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu*
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Tematy prac komisji: * wykonywanie funkcji kontrolnych Rady wobec działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015.10.17 *skarga na działalność Prezydenta*skarga na działalność komedanta Straży Miejskiej*
2015.10.10 *Wybór Wiceprzewodnicząceg*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność Prezydenta*kontrola zagospodarowania działki w Jarosławcu*skarga na działalność komedanta Straży Miejskiej*kontrola jednostki pomocniczej miasta – Osiedla Korczak*
2015.07.07 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komedanta Straży Miejskiej*skarga na działalność dyrektora MOPS*
2015.07.07 *kontrola jednostki pomocniczej miasta – Osiedla Korczak*kontrola zagospodarowania działki w Jarosławcu*skarga na działalność Prezydenta*
2015.07.02 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komedanta Straży Miejskiej*skarga na działalność dyrektora MOPS*
2015.06.25 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej*
2015.06.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność dyrektora MOPS*bonifikata dla Caritas Diecezji Kaliskiej*
2015.06.02 *sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza*absolutirium dla Prezydenta*bonifikata dla Caritas Diecezji Kaliskiej*
2015.05.28 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*
2015.05.21 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*kontrola zobowiązań Kalisza*skarga na działalność Dyrektora MZBM*kontrola RIO**
2015.04.30 *Zespoły Komisji Rewizyjnej*skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza*plan pracy Komisji Rewizyjnej*
2015.04.23 *Desygnowanie Wiceprzewodniczącego* planu finansowy samorządowych instytucji kultury*stanie mienia Kalisza*skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza*skarga na działalność dyrektora MZBM*
2015.03.26 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora MZBM*skarga na działalność Komendanta Straży Miejskiej*plan pracy komisji*stałe komisje*sprzedaż nieruchomości*
2015.03.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora MZBM*bonifikata*dotacja na letni wypoczynek*sprzedaż nieruchomości*
2015.03.03 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora MZBM*bonifikata*dotacja na letni wypoczynek*sprzedaż nieruchomości*
2015.02.12 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*sprzedaż nieruchomosci*
2015.02.09 *Wydział Kontroli Wewnętrznej*skarga na Dyrektora MZBM*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*zmiana wiceprzewodniczącego*
2015.01.29 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*
2015.01.26 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*skarga na działalność Dyrektora MZBM*sprzedaż nieruchomości*
2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*plan pracy komisji*
2015.01.09 *obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości*
2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*
2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr 0012.1.286.2014 Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. *
2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej*
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Tematy prac komisji: * kształtowanie miejskiej polityki prorodzinnej tj. inspirowania działań samorządu miejskiego służących ochronie interesów rodziny i jej umacnianiu, a w szczególności: prorodzinnej polityki mieszkaniowej, tworzenia warunków służących prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, wychodzenia naprzeciw problemom związanym z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodzin, wdrażania w działalności Miasta ustawodawstwa chroniącego rodzinę i macierzyństwo, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015.10.29 *skarga na działalność dyrektora DPS*
2015.10.23 *program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Kalisza*oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej*środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji*zwolnienia od podatku*skarga na działalność dyrektora DPS*funkcjonowanie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu ZOZ w Wolicy*dotacja na remont Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu ZOZ w Wolicy*
2015.09.17 *skarga na działalność dyrektora DPS*
2015.09.11 *oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej*Kaliska Rada Seniorów*wynajem lokali MZBM*środki z PEFRON*statut Centrum Interwencji Kryzysowej*pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskie*program szczepień profilaktycznych*wykonanie budżetu*wykonanie wieloletniej prognozwy finansowej*wybór Wiceprzewidniczącego**
2015.06.24 *Strefa Płatnego Parkowania*sprawozdanie finansowe*wykonanie budżetu*dotacja na zakup sprzętu medycznego*proframy profilaktyczne*skarga na działalność dyrektora DPS*Społeczny Szpital Specjalistyczny w Wolicy*
2015.05.22 *program współpracy z organizacjami pozarządowymi*środki z PEFRON*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1*
2015.04.29 *statut PUP*likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zasoby pomocy społecznej*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej*
2015.03.20 *stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna*stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego*porozumienie z powiatem Krotoszyńskim*porozumienie z powiatem Kaliskim*porozumienie z Ostrowem Wielkopolskim w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*środki z PEFRON*spraozdanie z działalności MOPS*program profilaktyczny*zmiana uchwały budżetowej*
2015.02.06 *statut MOPS*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*zmiana uchwały budżetowej*
2015.01.23 *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii*Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*
2014.12.12 *dotacja dla MZBM*zadania z zakresu administracji rządowej*środki z PEFRON*uchwała budżetowa*Wieloletnia Prognoza Finansowa*
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Tematy prac komisji: * inspirowanie, tworzenie oraz ocenianie prognoz i planów strategicznych rozwoju Miasta, * stymulowanie rozwoju gospodarczego i aktywizacji innych czynników miastotwóczych, * intensyfikowanie działań na rzecz likwidacji bezrobocia, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, * opiniowanie strategii, programów i planów przestrzennego rozwoju, zagospodarowania Miasta, prowadzenia racjonalnej gospodarki przestrzennej, strategii rozwojowej budownictwa komunalnego oraz opiniowanie zamierzeń i realizacji inwestycji komunalnych, * promowanie Miasta w środowiskach potencjalnych partnerów oraz popularyzowanie walorów miasta Kalisza celem pozyskania inwestorów, * nawiązywanie i rozwijanie współpracy Miasta z instytucjami zagranicznymi i miastami zaprzyjaźnionymi, * opiniowanie kandydatów na partnerów zagranicznych i form współpracy z tymi partnerami, * kreowanie miejskiej polityki inwestycyjnej i przygotowania inwestycji, * inicjowanie i opiniowanie programów celem pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, * współtworzenie i opiniowanie dokumentacji do wniosków o środki z funduszy europejskich, * kontrola przebiegu realizacji projektów unijnych, * opiniowanie propozycji zagospodarowania mienia komunalnego, * dokonywanie oceny inwentaryzacji i gospodarowania mieniem.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015.09.15 *wykonanie budżetu*wieloletnia prognoza finansowa*przystąpienie Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12*podział Kalisza na sektory*Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym*emisja obligacji*zasady wynajmu lokali Kalisza*bonifikata*opłaty za transport publiczny*przystanki komunikacyjne*Główny Specjalista ds Rewitalizacji*
2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji
2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do rad osiedli*
2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*
2015.02.11 *pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskiego*utworzenie Publicznego przedszkola nr 4*utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4*statut MOPS*opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*przystąpienie do do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski*utworzenie Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*zmiana uchwały bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego*
2015.01.26 *inwestycje drogowe*działalność Rezerwatu Archeologicznego "Zawodzie"
2014.12.30 * Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 * Wybór wiceprzewodniczącego komisji *
2014.12.15 *dotacja dla OSIR*dotacja dla MZBM*uchwała budżetowa*wieloletnia prognoza finansowa*przedsatwiciel Kalisza w Zarządzie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”*
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zajmuje się rozpatrzeniem wniosków i skarg obywateli

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tematy prac komisji: * pobudzanie i wspieranie lokalnych inicjatyw proekologicznych, * inspirowanie i opiniowanie kompleksowych programów ochrony środowiska, * aktywizowanie samorządowych służb ochrony i kształtowania środowiska w działalności interwencyjno-informacyjnej i edukacyjnej dot. zagadnień ekologicznych, * współdziałanie z proekologicznym ruchem społecznym celem wspierania działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska, * eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, * sprawy, dotyczące zaopatrzenia miasta w wodę, energię elektryczną, cieplną i gaz oraz funkcjonowania infrastruktury komunalnej w tym wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, * funkcjonowanie transportu zbiorowego, * funkcjonowanie targowisk i hal targowych, * funkcjonowanie cmentarza komunalnego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015.11.27 *uchwała budżetowa*wieloletnia prognoza finansowa*
2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do rad osiedli*
2015.03.20 *stan sanitarny i epidemiologiczny w Kaliszu*bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne*opłaty za wodę i ścieki*Zintegrowane Inwestycjie Terytorialne*programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi*kontrola dobrostanu zwierząt*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*
2015.02.04 *zanieczyszczenie powietrza*oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*
2015.01.21 *plan pracy komisji*schronisko dla zwierząt*
2014.12.30 *wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego*reprezentant i przedstawiciele Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”*
2014.12.15 *uchwała budżetowa*wieloletnia prognoza finansowa*dotacja dla MZBM*
Zobacz pozostałe
Zwiń