Kalisz.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Kalisz. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–25 z 25 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Debata prezydencka

Już jutro debata prezydencka. Zapraszamy!

Debata samorządowa — radni

Obejrzyj debatę, sprawdź jak przyszłość Kalisza widzą radni!

Ratusz Móvie — Kalisz Głosuje

Obejrzyj najnowszy odcinkek Ratusz Móvie, w którym zapraszamy do akcji #KaliszGłosuje

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 58 z dnia 27.09.2018

Projekt uchwały nr 777

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok

Projekt uchwały nr 776

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie rt. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza

Projekt uchwały nr 775

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

Projekt uchwały nr 774

w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza

Projekt uchwały nr 772

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Projekt uchwały nr 771

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych

Projekt uchwały nr 770

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia

Projekt uchwały nr 769

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Projekt uchwały nr 768

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz

Projekt uchwały nr 767

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Projekt uchwały nr 766

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Projekt uchwały nr 765

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza

Projekt uchwały nr 764

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza

Projekt uchwały nr 763

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza

Projekt uchwały nr 762

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego

Projekt uchwały nr 761

w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt uchwały nr 760

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Projekt uchwały nr 759

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b

Projekt uchwały nr 758

w sprawie ustanowienia roku 2019 w Kaliszu Rokiem Tadeusza Kulisiewicza

Projekt uchwały nr 757

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza

Projekt uchwały nr 756

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Kalisza

Projekt uchwały nr 755

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy chwałodawczej

Projekt uchwały nr 754

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza

Projekt uchwały nr 753

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej

Projekt uchwały nr 752

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B”

Projekt uchwały nr 751

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”

Projekt uchwały nr 750

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Obywatele w wyborach

Wybory współorganizują obywatele. Dowiedz się, jak możesz się włączyć.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.