Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 156 — zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 304 — zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-26
Uchwała nr 554 — zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. …restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 104 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr X/104/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza komisje radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 49 z dnia
2018-03-01
Uchwała nr 653 — w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 232 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury …Uchwała nr XIX/232/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury kultura kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 671 — zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 …restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 55 z dnia
2018-06-28
Uchwała nr 738 — w sprawie nadania Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu …Uchwała Nr LV/738/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu w sprawie nadania Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień […] w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-09-28
Uchwała nr 526 — w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020" …GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA KALISZA - ZABYTKI NIERUCHOME GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA KALISZA - ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE DECYZJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z 29 LISTOPADA 2013 ROKU O SKREŚLENIU Z REJESTRU CZĘŚCI ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNEGO MIASTA KALISZA DECYZJA […] MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z 29 LISTOPADA 2013 ROKU O SKREŚLENIU Z REJESTRU CZĘŚCI CAŁEGO OBSZARU MIASTA KALISZA W GRANICACH AKTUALNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA - ZABYTKI NIERUCHOME CZĘŚĆ GRAFICZNA - ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 42 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury …Uchwała nr VII/42/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury kultura współpraca kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
kultura współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …dot. zagadnień ekologicznych, * współdziałanie z proekologicznym ruchem społecznym celem wspierania działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska, * eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] współpraca i współdziałanie ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, * ochrona i konserwacja zabytków, * inspirowanie i programowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu, * funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji oraz utrzymanie terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, * upowszechnianie turystyki…
3. Komisja Rewizyjna …Komendanta Straży Miejskiej*plan pracy komisji*stałe komisje*sprzedaż nieruchomości* 2015.04.23 *Desygnowanie Wiceprzewodniczącego* planu finansowy samorządowych instytucji kultury*stanie mienia Kalisza*skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza*skarga na…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Tadeusz Skarżyński
ws. zorganizowania miejskiej instytucji kultury
2017-06-22 …interpelacja 2017-06-22 ws. zorganizowania miejskiej instytucji kultury ws. zorganizowania miejskiej instytucji kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
2.
Martin Zmuda
Błąd językowy na znaku informacyjnym
2015 07 07 …Błąd językowy na znaku informacyjnym interpelacja 2015 07 07 Błąd językowy na znaku informacyjnym kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
3.
Eskan Darwich
ws. przeniesienia MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej
2018-06-28 …MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
4.
Andrzej Plichta
ws. stworzenia makiety przedstawiającej kaliski średniowieczny zespół miejski
2018-04-26 …ws. stworzenia makiety przedstawiającej kaliski średniowieczny zespół miejski ws. stworzenia makiety przedstawiającej kaliski średniowieczny zespół miejski kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
5.
Dariusz Grodziński
W sprawie nagłośnienia gali finałowej X Festiwalu Muzycznego Gramy nad Prosną
2016 09 29 …X Festiwalu Muzycznego Gramy nad Prosną W sprawie nagłośnienia gali finałowej X Festiwalu Muzycznego Gramy nad Prosną kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
6.
Tomasz Grochowski
W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury
2015 03 26 …interpelacja 2015 03 26 W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury W sprawie budynku po byłym Miejskiem Ośrodku Kultury nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Dariusz Grodziński
W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka
2016 08 01 …W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka W sprawie wykorzystania pracowni śp. Władysława Kościelniaka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
8.
Radosław Kołaciński
W sprawie budynku po MOK
2016 10 27 …interpelacja 2016 10 27 W sprawie budynku po MOK W sprawie budynku po MOK kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Tadeusz Skarżyński
ws. budowy nowoczesnej Biblioteki regionalnej
2018-01-25 …interpelacja 2018-01-25 ws. budowy nowoczesnej Biblioteki regionalnej ws. budowy nowoczesnej Biblioteki regionalnej inwestycje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
10.
Grzegorz Chwiałkowski
ws. lokalizacji pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie zabytkowego Parku Miejskiego
2018-03-01 …Piłsudskiego na terenie zabytkowego Parku Miejskiego ws. lokalizacji pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie zabytkowego Parku Miejskiego kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników