Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 439 — w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu …KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka […] Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-04
Uchwała nr 242 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu …sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu skarga Centrum Interwencji Kryzysowej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 206 — w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Kaliszu na lata 2016-2018 …w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Kaliszu na lata 2016-2018 program opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 144 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu …uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu Centrum Interwencji Kryzysowej opieka społeczna statut pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin statut zmiany statutu gminy…
pomoc społeczna statut
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 147 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu …w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu skarga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
6. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 415 — w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. …Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 31 — w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok …w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok opieka społeczna program pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 498 — w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg …w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 100 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu …X/100/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu skarga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
10. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 205 — w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2016-2018 …XVIII/205/2015 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2016-2018 program opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …ochrony i kształtowania środowiska w działalności interwencyjno-informacyjnej i edukacyjnej dot. zagadnień ekologicznych, * współdziałanie z proekologicznym ruchem społecznym celem wspierania działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i […] program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …ustawodawstwa chroniącego rodzinę i macierzyństwo, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowanie współpracy i zintegrowanych działań organizacji […] pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, * przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii społecznej. 2014.12.12 *dotacja dla MZBM*zadania z zakresu administracji rządowej*środki z PEFRON*uchwała budżetowa*Wieloletnia Prognoza […] uchwały budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zasoby pomocy społecznej*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej…
3. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …w Zarządzie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”* 2015.01.26 *inwestycje drogowe*działalność Rezerwatu Archeologicznego "Zawodzie" 2015.02.11 *pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskiego*utworzenie Publicznego przedszkola nr 4*utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4*statut MOPS […] utworzenie Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej*zmiana uchwały bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały […] program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla gminy Opatówek*pobór podatków*plan zagospodarowania przestrzennego*obwody do głosowania w referendum ogólnokrajowym*wybory do…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników