Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 93 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 336 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok …Uchwała nr XXVIII/336/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 449 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 finanse budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet finanse
3. Sesja nr 47 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 625 — z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok …budżetowej na 2018 rok z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 22 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok …Uchwała nr IV/22/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 47 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Uchwała nr VII/47/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 9 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 82 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu …lokalna partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski statut zmiany statutu gminy…
partycypacja statut
7. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 220 — w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 …Uchwała nr XVIII/220/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-06-21
Uchwała nr 304 — w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …Uchwała nr XXV/304/2016 w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 156 — zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków …Uchwała nr XIV/156/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 215 — w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) …Uchwała nr XVIII/215/2015 w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …działalności MOPS*program profilaktyczny*zmiana uchwały budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zasoby pomocy społecznej*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały […] uchwały budżetowej*informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1* 2015.06.24 *Strefa Płatnego Parkowania*sprawozdanie finansowe*wykonanie budżetu*dotacja na zakup sprzętu medycznego*proframy profilaktyczne*skarga na działalność dyrektora DPS*Społeczny Szpital Specjalistyczny w Wolicy […] MZBM*środki z PEFRON*statut Centrum Interwencji Kryzysowej*pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskie*program szczepień profilaktycznych*wykonanie budżetu*wykonanie wieloletniej prognozwy finansowej*wybór Wiceprzewidniczącego** 2015.09.17 *skarga na działalność dyrektora DPS* 2015.10.23 *program gospodarowania zasobem mieszkaniowym…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …przewodniczącego*Wybór wiceprzewodniczącego*dotacja*srodki z PEFRON*uchwała budżetowa*Wieloletnia Prognoza Finansowa*zadania oświatowe* 2014.12.18 *dotacja z budżetu*Komisja Konkursowa* 2015.01.22 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*klub sportowy* 2015.02.05 *pomoc finansowa […] Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.10 *dotacja na restauryzację i konserwację zabytków*wydzielenie rachunków dochodowych*wykonanie budżetu*wieloletniaprognoza finansowa*plan finansowy*Muzeum Okręgow e Ziemi Kaliskiej*dotacja dla Klasztoru OO Franciszkanów*zmiana uchwały budżetowej…
3. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …ich działalności, * opiniowanie kandydatów na ławników, * nadawanie nazw placom i ulicom. 2014.12.12 *zadania z zakresu administracji rządowej*budżet*Wieloletnia Prognoza Finansowa*Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu* 2015.01.19 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka […] mieszkańców*upoważnienie dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej* 2015.02.02 *statut MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet* 2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla Korczak […] Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska* 2015.03.26 *budżet*fundusz sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza…
4. Komisja Budżetu i Finansów …Komisja Budżetu i Finansów Tematy prac komisji: * nadzór nad prawidłowym opracowaniem projektu budżetu miasta zgodnym z przyjętą procedurą i kierunkami ustalonymi przez Radę, * opiniowanie projektu budżetu, * bieżąca kontrola wykonania budżetu oraz opiniowanie okresowych analiz i […] sprawozdań z wykonania budżetu, * zabezpieczenie interesów Miasta w spółkach i fundacjach z udziałem Miasta, * analiza do 31 maja roku następnego informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w […] na raty; wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, * analizowania bieżących informacji dotyczących zmian w budżecie miasta, podejmowanych m.in. zarządzeniami Prezydenta pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Komisji. 2014.12.16 * Wybór wiceprzewodniczącego komisji * Zawarcie porozumienia dot. przejęcia…
5. Komisja Rewitalizacji …przeciwdziałaniu jej degradacji, * inicjowanie i opiniowanie działań miasta na obszarze rewitalizacji w zakresie: edukacji, kultury i sportu, budżetu, środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej, * edukacja w zakresie…
6. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej […] Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.15 *wykonanie budżetu*wieloletnia prognoza finansowa*przystąpienie Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12*podział Kalisza na sektory*Zintegrowany System Zarządzania…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Tadeusz Skarżyński
ws. realizacji projektu "Zieleń wraca na plac św. Józefa"
2018-01-25 …realizacji projektu "Zieleń wraca na plac św. Józefa" ws. realizacji projektu "Zieleń wraca na plac św. Józefa" budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
2.
Piotr Lisowski
W sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 W sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok W sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
3.
Piotr Lisowski
W sprawie regulaminu do Budżetu Obywatelskiego
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 W sprawie regulaminu do Budżetu Obywatelskiego W sprawie regulaminu do Budżetu Obywatelskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
4.
Zbigniew Włodarek
Plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016
2016 06 07 …interpelacja 2016 06 07 Plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 Plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
5.
Sławomir Chrzanowski
Zadanie lokalne w BO na osiedlu Ogrody
2016 11 24 …Zadanie lokalne w BO na osiedlu Ogrody Zadanie lokalne w BO na osiedlu Ogrody budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
6.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza…
7.
Dariusz Grodziński
W sprawie podwyżek dla pracowników Urzędu Miejskiego
2015 01 29 …interpelacja 2015 01 29 W sprawie podwyżek dla pracowników Urzędu Miejskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
8.
Piotr Lisowski
O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów
2016 10 27 …interpelacja 2016 10 27 O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów O urealnieniu wynagrodzeń dla projektantów budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
9.
Tadeusz Skarżyński
ws. możliwości wsparcia przez Miasto Kalisz kosztów konserwacji malowidła ściennego w prezbiterium franciszkańskiego kościoła pw. Stanisława BM w Kaliszu
2018-03-01 …wsparcia przez Miasto Kalisz kosztów konserwacji malowidła ściennego w prezbiterium franciszkańskiego kościoła pw. Stanisława BM w Kaliszu budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
10.
Piotr Lisowski
W sprawie Budżetu Obywatelskiego w latach 2015 i 2016
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 W sprawie Budżetu Obywatelskiego w latach 2015 i 2016 W sprawie Budżetu Obywatelskiego w latach 2015 i 2016 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników