Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 113 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-25
Uchwała nr 781 — w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Kaliskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. …realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Kaliskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 469 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok …r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Uchwała nr 755 — w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej …uchwałodawczej partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 502 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok …za 2016 rok w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
5. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-25
Uchwała nr 802 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 r. …w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 r. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
budżet współpraca regionalna
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 674 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok …r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 52 z dnia
2018-04-26
Uchwała nr 700 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok …r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 47 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Uchwała nr VII/47/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 336 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok …Uchwała nr XXVIII/336/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 34 z dnia
2017-02-23
Uchwała nr 446 — w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki. …partycypacja partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …przewodniczącego*Wybór wiceprzewodniczącego*dotacja*srodki z PEFRON*uchwała budżetowa*Wieloletnia Prognoza Finansowa*zadania oświatowe* 2014.12.18 *dotacja z budżetu*Komisja Konkursowa* 2015.01.22 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*klub sportowy* 2015.02.05 *pomoc finansowa […] Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.10 *dotacja na restauryzację i konserwację zabytków*wydzielenie rachunków dochodowych*wykonanie budżetu*wieloletniaprognoza finansowa*plan finansowy*Muzeum Okręgow e Ziemi Kaliskiej*dotacja dla Klasztoru OO Franciszkanów*zmiana uchwały budżetowej…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Komisja Budżetu i Finansów Tematy prac komisji: * nadzór nad prawidłowym opracowaniem projektu budżetu miasta zgodnym z przyjętą procedurą i kierunkami ustalonymi przez Radę, * opiniowanie projektu budżetu, * bieżąca kontrola wykonania budżetu oraz opiniowanie okresowych analiz i […] sprawozdań z wykonania budżetu, * zabezpieczenie interesów Miasta w spółkach i fundacjach z udziałem Miasta, * analiza do 31 maja roku następnego informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w […] na raty; wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, * analizowania bieżących informacji dotyczących zmian w budżecie miasta, podejmowanych m.in. zarządzeniami Prezydenta pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Komisji. 2014.12.16 * Wybór wiceprzewodniczącego komisji * Zawarcie porozumienia dot. przejęcia…
3. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.07.02 *skarga na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej […] Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*Główny Specjalista ds. rewitalizacji 2015.09.15 *wykonanie budżetu*wieloletnia prognoza finansowa*przystąpienie Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12*podział Kalisza na sektory*Zintegrowany System Zarządzania…
4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …ich działalności, * opiniowanie kandydatów na ławników, * nadawanie nazw placom i ulicom. 2014.12.12 *zadania z zakresu administracji rządowej*budżet*Wieloletnia Prognoza Finansowa*Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu* 2015.01.19 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka […] mieszkańców*upoważnienie dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej* 2015.02.02 *statut MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet* 2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla Korczak […] Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska* 2015.03.26 *budżet*fundusz sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …działalności MOPS*program profilaktyczny*zmiana uchwały budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zasoby pomocy społecznej*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga na działalność dyrektora DPS*zmiana uchwały […] uchwały budżetowej*informacja o funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1* 2015.06.24 *Strefa Płatnego Parkowania*sprawozdanie finansowe*wykonanie budżetu*dotacja na zakup sprzętu medycznego*proframy profilaktyczne*skarga na działalność dyrektora DPS*Społeczny Szpital Specjalistyczny w Wolicy […] MZBM*środki z PEFRON*statut Centrum Interwencji Kryzysowej*pomoc finansowa dla województwa Wielkopolskie*program szczepień profilaktycznych*wykonanie budżetu*wykonanie wieloletniej prognozwy finansowej*wybór Wiceprzewidniczącego** 2015.09.17 *skarga na działalność dyrektora DPS* 2015.10.23 *program gospodarowania zasobem mieszkaniowym…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Dariusz Grodziński
BO Zdrowy Kalisz — sadzimy 300 nowych drzew w mieście
2016 12 29 …Zdrowy Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście BO Zdrowy Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
2.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza dot. wprowadzenia dodatkowych zapisów w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza…
3.
Sławomir Chrzanowski
Zadanie lokalne w BO na osiedlu Ogrody
2016 11 24 …Zadanie lokalne w BO na osiedlu Ogrody Zadanie lokalne w BO na osiedlu Ogrody budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
4.
Dariusz Grodziński
W sprawie ulicy św. Michała
2016 11 24 …interpelacja 2016 11 24 W sprawie ulicy św. Michała W sprawie ulicy św. Michała budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Zbigniew Włodarek
Plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016
2016 06 07 …interpelacja 2016 06 07 Plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 Plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
6.
Eskan Darwich
W sprawie Funduszu Obywatelskiego
2015 03 26 …Obywatelskiego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
7.
Dariusz Grodziński
w sprawie zadania do Budżetu Obywatelskiego 2015-2016 pn. "zadrzewiony Kalisz- sadzimy 300 nowych drzew w mieście".
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 w sprawie zadania do Budżetu Obywatelskiego 2015-2016 pn. "zadrzewiony Kalisz- sadzimy 300 nowych drzew w mieście". w sprawie zadania do Budżetu Obywatelskiego 2015-2016 pn. "zadrzewiony Kalisz- sadzimy 300 nowych…
8.
Dariusz Grodziński
W sprawie zmian w Budżecie Obywatelskim
2018-11-30 …interpelacja 2018-11-30 W sprawie zmian w Budżecie Obywatelskim budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
9.
Piotr Lisowski
W sprawie regulaminu do Budżetu Obywatelskiego
2016 12 29 …interpelacja 2016 12 29 W sprawie regulaminu do Budżetu Obywatelskiego W sprawie regulaminu do Budżetu Obywatelskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
10.
Dariusz Witoń
W sprawie zakupionego samochodu ze środków Budżetu Obywatelskiego
2016 05 09 …interpelacja 2016 05 09 W sprawie zakupionego samochodu ze środków Budżetu Obywatelskiego W sprawie zakupionego samochodu ze środków Budżetu Obywatelskiego budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników