Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 60 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 593 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano — Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu …Nr XLVI/593/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano - Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr […] w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano - Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole […] Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-29
Uchwała nr 670 — w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat …r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w sprawie ustalenia […] opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 591 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 …Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-11-24
Uchwała nr 390 — w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu …Uchwała nr XXIX/390/2016 w sprawie rozpatrzenia skarg pani na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu skargi szkoły skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 142 — zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty …gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty szkoła przedszkole szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
przedszkola szkoły
6. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-27
Uchwała nr 768 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz …poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których […] nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan […] poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których…
szkoły
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 466 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu …Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu skarga szkoły skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
8. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 210 — Uchwałą nr XVIII/210/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i […] zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przedszkole szkoła edukacja przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola szkoły
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 571 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu …Nr XLVI/571/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji […] Maja w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja […] stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-04
Uchwała nr 201 — w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu …Uchwała nr XVII/201/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu skarga szkoła skargi szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
skargi szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr […] Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej […] obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*plan pracy komisji* 2015.01.26 *skarga na działąlnośc…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] zmiana uchwały budżetowej*Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego*pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego*współpraca z organizacjami pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO…
3. Komisja Budżetu i Finansów …Finansowa * 2014.12.30 *wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego* 2015.02.11 *udzielenie pomocy finansowej województwu*utworzenie szkoły*statut MOPS*opłaty za odpoady komunalne*stowarzyszenie gmin i powiatów*uchwała budżetowa*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska*Wieloletnia Prognoza…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 36 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Eskan Darwich
ws. przyszłości budynku po Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
2018-04-16 …nr 3 w Kaliszu ws. przyszłości budynku po Gimnazjum nr 3 w Kaliszu nieruchomości głównie mieszkania, grunty szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
2.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury
2017-06-09 …interpelacja 2017-06-09 w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
3.
Andrzej Plichta
w sprawie udzielenia pomocy w przeprowadzeniu remontu boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7
2017-05-18 …interpelacja 2017-05-18 w sprawie udzielenia pomocy w przeprowadzeniu remontu boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 w sprawie udzielenia pomocy w przeprowadzeniu remontu boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 sport…
4.
Tadeusz Skarżyński
ws. zmian w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15
2018-05-04 …interpelacja 2018-05-04 ws. zmian w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15 ws. zmian w organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 15 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Paweł Gołębiak
W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni
2016 05 19 …sportowe w Parku Przyjaźni W sprawie rozszerzenie programu Trener Osiedlowy o obiekty sportowe w Parku Przyjaźni sport szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie kadry nauczycielskiej w kaliskich szkołach
2017-03-30 …interpelacja 2017-03-30 w sprawie kadry nauczycielskiej w kaliskich szkołach w sprawie kadry nauczycielskiej w kaliskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
7.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dot. trudnych warunków lokalowych SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19
2016 12 29 …SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Tadeusz Skarżyński
ws. możliwości zaprojektowania i wybudowania sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno- Elektronicznych
2018-03-01 …interpelacja 2018-03-01 ws. możliwości zaprojektowania i wybudowania sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno- Elektronicznych ws. możliwości zaprojektowania i wybudowania sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno- Elektronicznych sport szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
9.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dot. trudnych warunków lokalowych SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19
2016 12 29 …SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
10.
Eskan Darwich
ws. przeniesienia MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej
2018-06-28 …interpelacja 2018-06-28 ws. przeniesienia MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej ws. przeniesienia MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy […] ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników