Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 60 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 594 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu …Nr XLVI/594/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w […] Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu oświata […] nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 249 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza — Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i […] zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania szkoła przedszkole współpraca szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
przedszkola szkoły współpraca regionalna
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 588 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 …im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 576 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu …Nr XLVI/576/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte […] w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 461 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oświata szkoły oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 573 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu …Nr XLVI/573/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr […] Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr […] Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 14 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 142 — zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty …gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty szkoła przedszkole szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola…
przedszkola szkoły
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 575 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu …Nr XLVI/575/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza […] w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów […] szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 210 — Uchwałą nr XVIII/210/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i […] zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przedszkole szkoła edukacja przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola szkoły
10. Sesja nr 46 z dnia
2017-11-30
Uchwała nr 585 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu …Nr XLVI/585/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią […] Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią […] Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …Finansowa * 2014.12.30 *wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego* 2015.02.11 *udzielenie pomocy finansowej województwu*utworzenie szkoły*statut MOPS*opłaty za odpoady komunalne*stowarzyszenie gmin i powiatów*uchwała budżetowa*Aglomeracja Kalisko-Ostrowska*Wieloletnia Prognoza…
2. Komisja Rewizyjna …Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta i jednostek pomocniczych miasta. 2014.12.18 * Skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 * Informacja o naradzie pokontrolnej kontroli przeprowadzonej w OSRiR * Odpowiedź RIO na wniosek nr […] Komisji Rewizyjnej z dnia 6.10.2014 r. * 2014.12.18 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej* 2014.12.23 *wybór wiceprzewodniczącego*plan prac*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej […] obieg dokumentów*skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*przetarg*sprzedaż nieruchomości* 2015.01.19 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora Szkoły Podstawowej*plan pracy komisji* 2015.01.26 *skarga na działąlnośc…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Tematy prac komisji: * całokształt działalności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury […] zmiana uchwały budżetowej*Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego*pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego*współpraca z organizacjami pozarządowymi*Państwowa Szkoła Muzyczna* 2015.05.28 *Komisja Konkursowa*opieka nad zabytkami* 2015.06.18 *zmiana uchwały budżetowej*sprawozdanie finansowe*nagroda prezydenta*I LO…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Mirosław Gabrysiak
Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz
2016 06 17 …Zajęcia wychowania fizycznego w AQUAPARK Kalisz dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
2.
Eskan Darwich
ws. przeniesienia MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej
2018-06-28 …interpelacja 2018-06-28 ws. przeniesienia MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej ws. przeniesienia MDK w Kaliszu z budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy […] ul. Czaszkowskiej do budynku przy ul. Teatralnej kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
3.
Dariusz Grodziński
W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja
2016 09 29 …sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja W sprawie budynków, w których mieszczą się kaliskie gimnazja szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
4.
Małgorzata Zarzycka
w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół
2018-07-19 …interpelacja 2018-07-19 w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół w sprawie potrzeb remontowo- inwestycyjnych kaliskich szkół szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
5.
Radosław Kołaciński
ws. wykonania projektu dla nowej szkoły w Sulisławicach
2018-06-28 …interpelacja 2018-06-28 ws. wykonania projektu dla nowej szkoły w Sulisławicach ws. wykonania projektu dla nowej szkoły w Sulisławicach szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
6.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury
2017-06-09 …interpelacja 2017-06-09 w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
7.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
dot. trudnych warunków lokalowych SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19
2016 12 29 …SOSW Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 19 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Dariusz Grodziński
w sprawie oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu
2017-04-06 …interpelacja 2017-04-06 w sprawie oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu w sprawie oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu sport szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
9.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
ws. angażowania młodzieży kaliskich szkół średnich do obsługi delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Urzędu Miasta
2018-04-26 …interpelacja 2018-04-26 ws. angażowania młodzieży kaliskich szkół średnich do obsługi delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Urzędu Miasta ws. angażowania młodzieży kaliskich szkół średnich do obsługi delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Urzędu Miasta młodzież…
10.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury
2017-06-09 …interpelacja 2017-06-09 w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników