Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 362
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Lp. Data Temat
1. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/2/2014 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza …I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/3/2014 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza …I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/2/2014 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza …I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 1 — w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza …w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 2 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 3 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza …w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 4 — w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/4/2014 w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 5 — w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/5/2014 w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 6 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/6/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-09
Uchwała nr 7 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza …Uchwała nr III/7/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza radni komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …administracji rządowej*budżet*Wieloletnia Prognoza Finansowa*Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta i powiatu* 2015.01.19 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym*Rada Osiedla Chmielnik*plan pracy*inicjatywa […] uchwałodawcza mieszkańców*upoważnienie dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej* 2015.02.02 *statut MOPS*działalność straży pożarnej*wybór wiceprzewodniczącego*Park nad Krępicą*budżet* 2015.02.12 *inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców*skarga na działania Prezydenta Miasta*ordynacja wyborcza*Rada Osiedla Dobrzec*Rada Osiedla […] sołecki*wybory w jednostkach pomocniczych*skarga na działąnia Prezydenta Miasta*nazwa ulicy* 2015.04.21 *Powiatowy Urząd Pracy*Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*Statut Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*handel dopalaczami*Wieloletnia Prognoza…
2. Komisja Rewizyjna …nieruchomości* 2015.03.26 *skarga na działąlnośc Prezydenta Miasta*skarga na działąlność Dyrektora MZBM*skarga na działalność Komendanta Straży Miejskiej*plan pracy komisji*stałe komisje*sprzedaż nieruchomości* 2015.04.23 *Desygnowanie Wiceprzewodniczącego* planu finansowy samorządowych instytucji kultury*stanie mienia […] Kalisza*skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza*skarga na działalność dyrektora MZBM* 2015.04.30 *Zespoły Komisji Rewizyjnej*skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza*plan […] MOPS*bonifikata dla Caritas Diecezji Kaliskiej* 2015.06.25 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komendanta Straży Miejskiej* 2015.07.02 *skarga na działalność Prezydenta Miasta*skarga na działalność komedanta Straży Miejskiej*skarga na działalność dyrektora MOPS…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, inicjowanie i wspieranie działań rozwijających szkolnictwo wyższe na terenie miasta, * funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i innych placówek upowszechniania kultury, * inspirowanie i opiniowanie lokalnych programów działalności kulturalnej, * współpraca i współdziałanie […] PEFRON*uchwała budżetowa*Wieloletnia Prognoza Finansowa*zadania oświatowe* 2014.12.18 *dotacja z budżetu*Komisja Konkursowa* 2015.01.22 *przeciwdziałąnie narkomanii*miejski program*profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych*Medix*klub sportowy* 2015.02.05 *pomoc finansowa dla województwa*Rok Rodziny Wiłkomirskich*utworzenia…
4. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …instytucjami zagranicznymi i miastami zaprzyjaźnionymi, * opiniowanie kandydatów na partnerów zagranicznych i form współpracy z tymi partnerami, * kreowanie miejskiej polityki inwestycyjnej i przygotowania inwestycji, * inicjowanie i opiniowanie programów celem pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, * współtworzenie i opiniowanie […] Kalisko-Ostrowskiej*zmiana uchwały bydżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej*Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego* 2015.04.28 *likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Tematy prac komisji: * kształtowanie miejskiej polityki prorodzinnej tj. inspirowania działań samorządu miejskiego służących ochronie interesów rodziny i jej umacnianiu, a w szczególności: prorodzinnej polityki mieszkaniowej, tworzenia warunków służących prawidłowemu […] dotacja dla MZBM*zadania z zakresu administracji rządowej*środki z PEFRON*uchwała budżetowa*Wieloletnia Prognoza Finansowa* 2015.01.23 *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii*Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* 2015.02.06 *statut MOPS*opłaty za gospodarowanie odpadami […] Terytorialnych*środki z PEFRON*spraozdanie z działalności MOPS*program profilaktyczny*zmiana uchwały budżetowej* 2015.04.29 *statut PUP*likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia*wykonanie budżetu*mienie Kalisza*zasoby pomocy społecznej*skarga na działalność dyrektora MOPS*skarga…
6. Komisja Budżetu i Finansów …r. * Wieloletnia Prognoza Finansowa * PFRON: zadania i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 r. * 2015.01.27 * Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. * Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. * upoważnienie […] Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza * plan pracy komisji * 2014.12.17 * Uchwała budżetowa na 2015 rok * Wieloletnia Prognoza Finansowa * 2014.12.30 *wykaz wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego* 2015.02.11 *udzielenie pomocy finansowej województwu*utworzenie szkoły*statut MOPS…
7. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …z proekologicznym ruchem społecznym celem wspierania działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska, * eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – gospodarowania lokalami mieszkalnymi…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Nowe narzędzia wpływu na władze. Po spotkaniu z Szymonem Osowskim 2018 12 04 …w samorządzie” Szymon Osowski, prezes  Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska ,  Na zaproszenie Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej przedstawił, jak będą wyglądały narzędzia wpływania mieszkańców na władze samorządowe oraz jakim zmianom od…
2. Nagrania z sesji 2015-04-17 …Nagrania z sesji 2015-04-17 Obejrzyj nagrania z sesji... Nagrania z sesji Rady Miejskiej możecie oglądać na >>>  kanale Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej  <<<.   KIM Kalina Michocka […] Sesja Rady Miejskiej
3. Akcja GUZIK 2016-04-04 …Akcja GUZIK 2016-04-04 Po raz kolejny przypominamy o obiecanych wyborcom transmisjach z sesji rady miejskiej... Na grudniowej sesji Rady Miejskiej postawiliśmy w sali ratuszowej KIMKODER - papierową kamerę […] radnym i prezydentom o obietnicy wprowadzenia internetowych transmisji z sesji i komisji Rady Miejskiej. Niedawno obiecano (ponownie) uruchomienie transmisji w pierwszym kwartale roku. Minęły trzy miesiące, a na…
4. Lokalne serwisy w całej Polsce 2015-02-05 …organizacjami i grupami nieformalnymi w całej Polsce kończy prace nad serwisami monitoringu prac rad miejskich. W nowej kadencji monitorowanych będzie prawie 20 rad ( zobacz mapę ), m. in. w Kaliszu. Mapa…
5. Transmisje z sesji i system imiennych głosowań 2016-01-23 …Transmisje z sesji i system imiennych głosowań 2016-01-23 Na kanale YouTube  Urzędu Miejskiego w Kaliszu można od początku roku oglądać transmisje na żywo lub odtwarzać nagrania z sesji Rady Miejskiej
6. Newsletter o tym, co w radzie piszczy 2017-09-28 …Newsletter o tym, co w radzie piszczy 2017-09-28 Wraz ze startem powakacyjnych sesji rady miejskiej, ruszamy z nową odsłoną newslettera. Zapisz się, żeby być na bieżąco z pracą radnych. Newsletter serwisu o pracy […] sesji w przystępnej i skondensowanej formule. Wysyłany dwukrotnie w ciągu miesiąca – przed i po sesji rady miejskiej – pozwoli na śledzenie poruszanych wątków, a także sprawdzanie aktywności radnych. – Przyglądamy się pracy […] się wiedzą o tym, w jaki sposób i jakie tematy są poruszane na sesjach rady miejskiej, chcemy budować zainteresowanie kaliszan swoim miastem i jego sprawami – mówi Marek Tworek, prezes Kaliskiej…
7. Ratusz móvie 2017-10-25 …tygodnie mówimy o aktualnych, ważnych dla miasta sprawach i podpowiadamy jak odnaleźć się w dżungli miejskich procedur.  Odc. 1 "Kalisz to nie dziura" Odc. 2 "Drogi budżecie" KIM…
8. Jakimi tematami zajmują się radni? 2017-12-10 …4d4f-9fdc-2d766be1840a" prefix="wn4" format="interactive" title="Kaliska rada miejska przyjęła w ostatnich trzech latach 561 uchwał."] KIM…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 59
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Martin Zmuda
Błędne oznakowanie drogowego wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki
2015 07 07 …Błędne oznakowanie drogowego wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki interpelacja 2015 07 07 Błędne oznakowanie drogowego wokół Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Martin Zmuda
Miejski Regał Książkowy
2015 07 07 Miejski Regał Książkowy interpelacja 2015 07 07 Miejski Regał Książkowy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
3.
Zbigniew Włodarek
Klimatyzacja w autobusach KLA
2015 08 07 …Klimatyzacja w autobusach KLA interpelacja 2015 08 07 Klimatyzacja w autobusach KLA komunikacja miejska
4.
Zbigniew Włodarek
Wiaty przystankowe
2015 07 09 …Wiaty przystankowe interpelacja 2015 07 09 Wiaty przystankowe komunikacja miejska
5.
Tadeusz Skarżyński
Dodatkowe kursy KLA w kierunku Szałe i Gołuchowa oraz linii ekspresowej łączącej os. Dobrzec z centrum miasta
2015 06 25 …w kierunku Szałe i Gołuchowa oraz linii ekspresowej łączącej os. Dobrzec z centrum miasta transport komunikacja miejska
6.
Małgorzata Zarzycka
Park Miejski, toalety
2016 06 21 …Park Miejski, toalety interpelacja 2016 06 21 Park Miejski, toalety tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
7.
Mirosław Gabrysiak
Informowanie przez Straż Miejską Kalisza właścicieli psów o obowiązkach dotyczących zabezpieczenia posesji
2015 06 17 …Informowanie przez Straż Miejską Kalisza właścicieli psów o obowiązkach dotyczących zabezpieczenia posesji straż miejska straż miejska zwierzęta…
8.
Eskan Darwich
W sprawie specjalnych biletów KLA dla wolontariuszy schroniska dla bezdomnych zwierząt
2016 04 28 …schroniska dla bezdomnych zwierząt W sprawie specjalnych biletów KLA dla wolontariuszy schroniska dla bezdomnych zwierząt komunikacja miejska zwierzęta…
9.
Eskan Darwich
W sprawie elektronicznego głosowania radnych i transmisji z sesji Rady Miejskiej
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 W sprawie elektronicznego głosowania radnych i transmisji z sesji Rady Miejskiej W sprawie elektronicznego głosowania radnych i transmisji z sesji Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
10.
Mirosław Gabrysiak
W sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy ulicy Długosza
2016 12 06 …przystankowej przy ulicy Długosza bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring komunikacja miejska transport…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników