Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 520 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury …skutków katastrofalnej wichury w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko współpraca regionalna
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-04
Uchwała nr 518 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. …skutków katastrofalnej wichury w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
środowisko współpraca regionalna
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 397 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
dotacje środowisko
4. Sesja nr 29 z dnia
2016-10-27
Uchwała nr 373 — uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr 635 — w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem w projekcie pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 …powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 115 — w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 …Uchwała nr XII/115/2015 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na […] lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 środowisko program środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 298 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza zanieczyszenia rewitalizacja zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
rewitalizacja środowisko zdrowie
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-20
Uchwała nr 189 — w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” …przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza energia zdrowie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
energia środowisko zdrowie
9. Sesja nr 33 z dnia
2017-01-26
Uchwała nr 413 — zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi …podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 28 z dnia
2016-09-29
Uchwała nr 343 — zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" …nr XXVIII/343/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza" środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …zabytków*Szlak Piastowski*PEFRON*MOPS*fundusz sołecki*zmiana uchwały budżetowej*zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej* 2016.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
2. Komisja Rewitalizacji …jej degradacji, * inicjowanie i opiniowanie działań miasta na obszarze rewitalizacji w zakresie: edukacji, kultury i sportu, budżetu, środowiska i gospodarki komunalnej, rozwoju, mienia miasta i integracji europejskiej, zdrowia i polityki społecznej, * edukacja w zakresie rewitalizacji…
3. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej …Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Tematy prac komisji: * pobudzanie i wspieranie lokalnych inicjatyw proekologicznych, * inspirowanie i opiniowanie kompleksowych programów ochrony środowiska, * aktywizowanie samorządowych służb ochrony i kształtowania środowiska w działalności interwencyjno-informacyjnej i edukacyjnej dot […] zmierzających do podnoszenia wiedzy i kultury ekologicznej społeczeństwa, * kreowanie miejskiej polityki proekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska, * eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, * sprawy, dotyczące zaopatrzenia miasta w wodę […] opieki nad zwierzętami bezdomnymi*kontrola dobrostanu zwierząt*zmiana uchwały budżetowej*zmiana wieloletniej prognozy finansowej* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
4. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej …racjonalnej gospodarki przestrzennej, strategii rozwojowej budownictwa komunalnego oraz opiniowanie zamierzeń i realizacji inwestycji komunalnych, * promowanie Miasta w środowiskach potencjalnych partnerów oraz popularyzowanie walorów miasta Kalisza celem pozyskania inwestorów, * nawiązywanie i rozwijanie współpracy Miasta z instytucjami […] wynajmu lokali Kalisza*bonifikata*opłaty za transport publiczny*przystanki komunikacyjne*Główny Specjalista ds Rewitalizacji* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
5. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego …wybory do Rad Osiedli*Statut Miasta Kalisza*zmiana uchwały budżetowej*program opieki nad zabytkami* 2015.06.23 *program ochrony środowiska*strefa płatnego parkowania*sprawozdanie finansowe za 2014 rok*zmiana uchwały budżetowe*Wieloletnia Prognoza Finansowa*pomoc finansowa dla…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Włodarek
W sprawie zbiornika retencyjnego na Szałe
2015 10.2015 …interpelacja 2015 10.2015 W sprawie zbiornika retencyjnego na Szałe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
2.
Radosław Kołaciński
w sprawie zbiornika wodnego "u Grona"
2017-02-01 …interpelacja 2017-02-01 w sprawie zbiornika wodnego "u Grona" w sprawie zbiornika wodnego "u Grona" środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
3.
Sławomir Chrzanowski
w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii
2017-07-24 …w sprawie pozyskania środków na odnawialne źródła energii finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
4.
Piotr Lisowski
Dotyczy programu KAWKA
2016 09 29 …interpelacja 2016 09 29 Dotyczy programu KAWKA Dotyczy programu KAWKA środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Eskan Darwich
w sprawie przycinania drzew
2017-03-30 …interpelacja 2017-03-30 w sprawie przycinania drzew w sprawie przycinania drzew środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
6.
Dariusz Grodziński
ws. terenów zielonych nad Krępicą
2018-08-07 …interpelacja 2018-08-07 ws. terenów zielonych nad Krępicą ws. terenów zielonych nad Krępicą środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Piotr Lisowski
Kosze na śmieci
2016 06 21 …interpelacja 2016 06 21 Kosze na śmieci Kosze na śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Roman Piotrowski
W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku
2015 05 11 …W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku W sprawie zapewnienia toalet w okolicach głównego rynku środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
9.
Piotr Lisowski, Magdalena Spychalska, Małgorzata Zarzycka
w sprawie wykonania badań jakości wody w zbiorniku "u Grona"
2017-02-23 …badań jakości wody w zbiorniku "u Grona" w sprawie wykonania badań jakości wody w zbiorniku "u Grona" środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
10.
Piotr Lisowski
W sprawie przejęcia przez miasto terenów po starorzeczu Prosny
2015 09 17 …interpelacja 2015 09 17 W sprawie przejęcia przez miasto terenów po starorzeczu Prosny środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników